Roszczenia - SWRN

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA


PROCES ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA  
Roszczenie można zgłosić za pośrednictwem:
-  poczty email,  
- specjalnego formularza znajdującego się na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego,
- osobiście w wybranym oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego,
- lub pocztą na adres towarzystwa ubezpieczeniuowego.

WYŁĄCZNIE ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ZGONU OSOBY UBEZPIECZONEJ POWINNY ZOSTAĆ WYSŁANE NA ADRES:
BIURO@SWRN.ORG.PL
lub pocztą na adres:
STOWARZYSZENIE WRN, UL. SIEDMIOGRODZKA 1 lok. 300, 01-204 WARSZAWA

  
W przypadku zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia INTERPOLSKA wymagane jest dostarczenie oryginału dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez urząd / placówkę wydającą.

  
Osoba zgłaszająca świadczenie może skontaktować się z infolinią towarzystwa ubezpieczeniowego aby zasięgnąć informacji na temat procesu likwidacji. Numery telefonów do towarzystwa ubezpieczeniowych - tutaj
TERMINY WYPŁATY ROSZCZEŃ


  
Towarzystwo decyduje o zasadności roszczenia na podstawie dostarczonej dokumentacji.
  
Towarzystwo dokonuje wypłaty świadczenia najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia / dostarczenia do towarzystwa wniosku o wypłatę.
  
W przypadku gdy wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości należnego świadczenia okazało się niemożliwe, Towarzystwo dokona wypłaty świadczenia w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część świadczenia Towarzystwo wypłaci w terminie 30 dni.
  
Jeżeli świadczenie nie przysługuje w całości lub w części, Towarzystwo informuje o tym niezwłocznie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną, uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia.
 
 
 
 
 
 
 

UBEZPIECZENIE NNW GOTHAER
  Druk zgłoszenia roszczenia 
Adres korespondencyjny:
Centrala Gothaer
02-675 Warszawa
ul. Wołoska 22 A
Adres email:
kontakt@gothaer.pl


UBEZPIECZENIE AXA DLA DZIECI
  Druk zgłoszenia roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu w następstwie NW / uszczerbku lub uszkodzenia ciała w następstwie NW / pobytu w szpitalu w następstwie NW
  Druk złoszenia roszczenia z tytułu pobytu w szpitalu / operacji medycznej / powaznego zachorowania

Adres korespondencyjny:
AXA Życie TU S.A.
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
Adres email:
ewa.osowiecka@axa.pl 

DRUKI ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA


UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE GENERALI
   Z tytułu urodzenia dziecka /  urodzenia dziecka martwego /  zgon dziecka /  śmierci współmałżonka / śmierci rodzica / teścia
  Z tytułu pobytu w szpitalu ubezpieczonego /  trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego  /  poważnej choroby ubezpieczonego
  Z tytułu śmierci ubezpieczonego 
Adres korespondencyjny:
Generali Życie T.U. S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Adres email:
szkody.zycie@generali.pl


UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE INTER POLSKA
  Z tytułu następujących zdarzeń śmierci ubezpieczonego / trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego / poważnej choroby ubezpieczonego
Adres korespondencyjny:
Biuro Odszkodowań
TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.
Kopernik Office Buildings
Budynek E, IV p.
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa
Adres email:
swiadczeniazycie@interpolska.pl

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UNIQA
  Z tytułu zgonu / urodzenia / inne
  Z tytułu ciężkiego zachorowania / pobytu w szpitalu
  Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
Adres korespondencyjny:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
Adres email:
centrum.pomocy@uniqa.pl


UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE WARTA
 Druk zgłoszenie roszczenia
Adres korespondencyjny:
Towarzystwo Ubezpieczen na Życie "WARTA" S.A. 
Skrytka pocztowa nr 1013
00-950 Warszawa 1
Przewodnik - jak zgłosić szkodę przez INTERNET:

UBEZPIECZENIE NNW CONCORDIA
 Druk zgłoszenie roszczenia
Adres korespondencyjny:
CONCORDIA POLSKA TUW
ul. S. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Adres email:
szkody.poznan@concordiaubezpieczenia.pl 

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW


ASSISTANCE
 

INFOLINIE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH


GENERALI
METLIFE
 22 205 51 58
22 575 94 17
Ubezpieczony jest zobowiązany, przed podjęciem działań we własnym zakresie, skontaktować się z Centrum Pomocy danego towarzystwa ubezpieczeniowego. 
 
GENERALI
            22 543 05 43                801 343 343
UNIQA
            42 666 65 00                801 597 597
INTERRISK            22 212 20 12
CONCORDIA            61 858 48 00                             
INTER POLSKA
            22 333 75 00                801 188 880
LUX MED            22 332 28 88
COMPENSA            22 501 61 00                 801 120 000
WARTA
           502 308 308                 801 308 308
GOTHAER 
            22 469 69 69
 
 
 
 
 
 
 
szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego